tradiční výrobce měřicí techniky
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
COMET SYSTEM, s.r.o.
se sídlem Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
identifikační číslo: 60776846
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 6795


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti COMET SYSTEM, s.r.o. se sídlem Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, identifikační číslo: 60776846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6795 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jiným podnikatelem nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli a na právnické osoby.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě ve formě potvrzené objednávky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webu https://www.cometsystem.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se proto nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obsahuje informace o nabízeném zboží včetně relevantních technických dat každého zboží s možným volitelným příslušenstvím.

2.3. Pro výběr zboží vyplní kupující poptávkový formulář na webovém rozhraní, který následně odešle prostřednictvím webového rozhraní prodávajícímu. Výběr a poptávku zboží lze učinit také prostřednictvím e-mailu, který kupující zašle na elektronickou adresu prodávajícího info@cometsystem.cz.

2.4. Prodávající není povinen obdrženou poptávku potvrdit a tato pro něj není závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si poptávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti poptávky.

2.5. Na základě poptávky a po jejím prověření zpracuje prodávající cenovou nabídku na poptané zboží a tuto zašle kupujícímu. Cenová nabídka je platná po dobu uvedenou v této nabídce, avšak nejdéle na 6 měsíců ode dne odeslání cenové nabídky kupujícímu. Platnost cenové nabídky vždy zaniká ke konci kalendářního roku, ve kterém byla prodávajícím učiněna, a to i tehdy, neuplynula-li v této době 6-ti měsíční lhůta ode dne odeslání cenové nabídky kupujícímu.

2.6. Kupující následně na základě cenové nabídky prodávajícího učiní vůči prodávajícímu závaznou objednávku zboží dle cenové nabídky, a to vždy písemně prostřednictvím e-mailu nebo doporučenou poštou.

2.7. Kupní smlouva je ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu, že závaznou objednávku kupujícího přijímá.

2.8. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího ohledně standardního zboží má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 30% z ceny zboží. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího ohledně zboží speciálně upraveného dle požadavků kupujícího nebo ohledně zakázkové kalibrace dle kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 100% z ceny zboží Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti s plněním kupní smlouvy náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího č. 9537640287/0100 (pro platby v CZK) nebo 43-9277950237/0100 (pro platby v EUR), vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), na základě faktury u smluvních partnerů se spolehlivou platební historií;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně před odesláním zboží převodem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury.

Prodávající si vyhrazuje právo v každém konkrétním případě určit kupujícímu způsob placení ceny zboží při potvrzení objednávky kupujícího.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 14 dnů od vystavení (zálohové) faktury prodávajícím, není-li smluvními stranami dohodnuto v konkrétním případě jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

3.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu společně se zbožím nebo po dohodě s kupujícím v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.7. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek vzniká prodávajícímu právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

3.8. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

4.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 5 pracovních dnů. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží.

4.3. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno, resp. které převzal.

4.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou postačí elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v potvrzené objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách obalu, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží a  prodávající nenese odpovědnost za škodu z toho vzniklou.

5.4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné vady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením vady (reklamací).

5.5. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí:
6.1.1. je v ujednaném množství,
6.1.2. odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý,
6.1.3. nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

6.2. Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost, ledaže vystaví kupujícímu zvláštní záruční list formou jednostranného prohlášení prodávajícího o záruce.

6.3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

6.4. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2099 až 2112.

6.5. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
6.5.1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
6.5.2. odstranění vady opravou věci;
6.5.3. přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
6.5.4. odstoupení od smlouvy

6.6. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
6.6.1. odstranění vady; nebo
6.6.2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.7. O zvoleném způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající po přezkoumání řádně reklamované vady ze strany kupujícího. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit a prokázat.

6.8. K odstranění vady je prodávající oprávněn vždy na prvním místě dodat Kupujícímu chybějící zboží nebo odstranit vadu opravou zboží.

6.9. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

6.10. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

6.11. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; na věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo vyplývá-li to z povahy věci. Dále se nároky z odpovědnosti za vady nevztahují na vady zboží způsobené (i) nesprávným, nedostatečným, neodborným či nepřiměřeným jednáním či opomenutím při skladování, manipulaci, instalaci, obsluze, užívání, údržbě a zabezpečení v rozporu s návody, pravidly a postupy sdělenými prodávajícím v dokumentaci ke zboží a/nebo při montáži, uvedení do provozu a zaškolení a/ nebo v rozporu s obecně známými pravidly, postupy a zásadami; (ii) nezajištěním podmínek pro skladování, manipulaci, instalaci, obsluhu, užívání, údržbu předmětu koupě spočívajících zejm. v dodržování limitů teploty, prašnosti, vlhkosti prostředí, chemických a mechanických vlivů; (iii) provedením úprav, změn, oprav, zásahů ze strany kupujícího nebo třetí nekvalifikované osoby.

6.12. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího dle adresy jeho sídla.

6.13. Závazný postup při reklamaci:
6.13.1. pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či vyplněním formuláře opravy na adrese https://www.cometsystem.cz/podpora/formular-opravy-nebo-kalibrace;
6.13.2. kupující je povinen popsat vadu a/nebo popsat, jak se projevuje a kdy byla vada zjištěna;
6.13.3. reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu, přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
6.13.4. kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

6.14. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží spolu s písemnou reklamací tak, aby prodávající mohl vadu přezkoumat.

6.15. Prodávající nese odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou zbožím pouze tehdy, je–li prokazatelné, že taková újma byla způsobena záměrně nebo hrubou nedbalostí zástupce nebo zaměstnance prodávajícího. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené zbožím na movitém nebo nemovitém majetku z důvodu nesprávného použití zboží. Náhrada veškeré škody způsobené vadou zboží je omezena do výše 25 % z hodnoty příslušné dodávky zboží, se kterou je spojena vzniklá škoda. Kupující je povinen omezit odpovědnost prodávajícího za škody vůči třetím osobám a majetku do stejné míry, jak je vymezeno v tomto odstavci.

6.16. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za jakékoliv síťové služby a jejich dostupnost nebo za funkčnost síťové infrastruktury či jiného obdobného řešení (tzv. konektivita), které kupující využívá při používání zboží a kupujícímu proto vůči prodávajícímu nevznikají jakákoliv práva z vadného plnění z důvodu výpadku či úplné nedostupnosti síťové služby nebo nefunkčnosti síťové infrastruktury příp. jiného zdroje konektivity.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Veškeré písemnosti týkající se nebo související s kupní smlouvu na dodávku zboží může prodávající doručovat na elektronickou adresu kupujícího.


10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takovýto právní vztah podléhá českému právu a pro případné spory je dána příslušnost českých soudů.

10.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 1.10. 2021